ربیعی از اقدامات رئیس جمهور اقاى سودانى در خصوص اجرای برنامه وزارتى قدردانى كرد.