ربیعی: عراق در نبرد دلار که فساد دولت قبلی در آن نقش داشته است پیروز خواهد شد.