با تأکیدبر اينکه دینار ارزش خود را باز خواهد یافت…..شیخ خزعلی از اقدامات دولت برای مقابله با بحران دلار قدردانى كرد.