شیخ خزعلی از سفیر سوئد استقبال کرد و بر نارضايتى شدید خود از تجاوز به قدسيت قرآن کریم تأكيد كرد.