دستور شیخ خزعلی برای راه اندازی کمپین امداد رسانی به آسیب دیدگان زلزله ویرانگر سوریه