ربیعی: دینار با تصمیم شجاعانه و قاطع السودانی، دلار را در نبرد مضاربه های مالی شکست داد.