ربیعی: نیروهای چارچوب در حال منسجم تر شدن هستند و خبر تقسیم مواضع یکپارچه آنها صحیح نیست.