شیخ خزعلی از مالکی استقبال کرد و با وی درباره آخرین تحولات صحنه سیاسی گفتگو کرد