فیحان: رای ما به قانون امنیت غذایی پس از درج بندهایی بود که از هدر رفتن پول عمومی جلوگیری می کند