.شیخ خزعلی از هیئتی از قبایل دیوانیه استقبال می کند ……..وآنها بر حمایت خودشان از طرح او در زمینه امنیت غذایی تأكيد كردند .