شیخ خزعلی حملات به تظاهرکنندگان مسالمت آمیز را محکوم می کند و خواهان پاسخگویی به خواسته های آنان است