شیخ خزعلی به یاد شهید امیه جباره. او در کنار حشد شعبى جنگيدو مانند کوه در برابر دیوارهای شهرش ایستاد