البلدوی بازگشایی بندر شلمچه را نبرد حقیقت و مردان آن با ظالمان توصیف می کند