صادقون: بصره پس از مقابله با محاصره کاظمی و بستن گذرگاهایهای جنوبی، بسیار خوشحال شد