حضور شیخ خزعلی در مجلس ترحیم سازمان بدر بر روح مرحوم انصاری