حضور شیخ خزعلی در مجلس ترحيم پیکر مرحوم عبدالکریم الانصاری