عصائب اهل حق ترور شيرين ابوعقله را به شدت محکوم کرد و خواستار اتخاذ موضع بین المللی برای رد جنایات اشغالگری شد