بلداوی:طرح شیخ خزعلی در مورد امنیت غذایی با توقعات عراقی ها هماهنگ است