در هشتمین سالگرد… شیخ خزعلی: جنایت اسپايكر لکه ننگی بر پیشانی کسانی خواهد ماند که شرکت کردند و به آن راضی شدند