دیدار شیخ خزعلی با دانش آموختگان طرح حمايت از فرزندان مجاهد در بهشت شهدای برادران زینب(س)