شیخ خزعلی بر ضرورت خدمت گرایی دولت آینده و تلاش برای ایجاد فرصت های شغلی تاکید کرد