شیخ خزعلی بر حمایت خود از مردم سنجار و رد حملات ترکیه به خاک عراق تاكید کرد