صفحة تخست/ شهدا و ایثارگران

بنياد شهيد در نمايشگاه (مستبشرون أنكم مع الحسين) شركت مى كند

با وفاداری به خون شهدا و ایثارگران وبا اعتقاد به حق عظيمشان بر ما .....شیخ خزعلى كمپین ساختن خانه ای برای هر خانواده شهید را آغاز می کند