صفحة تخست/ نقل قول های مجاهد شیخ قیس خزعلی

شیخ خزعلی: راه آزادسازی کشور با کلام انجام نمی شود و مقاومت سیاسی نتوانسته وطنی را آزاد کند و حقی را باز گرداند

شیخ خزعلی: هيچ فداکاری ما را از ادامه این راه باز نمی دارد حتی اگر جانمان را فدا کنیم