صفحة تخست/ كربلاى مقدس

عصائب اهل الحق با برگزاری مراسم بزرگی در کربلای معلی از فرماندهان پیروزی یاد کرد