صفحة تخست/

الصكری: اقدام شیخ خزعلی و سید مقتدى صدر طرف سوم را از خود دور می کند و بحران میسان را حل می کند