صفحة تخست/ امور فرهنگی

اداره امور فرهنگی دوره خود را برای بار سوم، سطح اول(فتية الحق) با نام (شهید قاسم سلیمانی) به پایان می رساند.

اداره امور فرهنگی دوره خود را برای بار دوم، سطح اول(فتية الحق) با نام (شهید قاسم سلیمانی) به پایان می رساند

معاونت فرهنگی دومین دوره شهید قاسم سلیمانی را در سلسله دوره های (جوانان حق) افتتاح کرد

معاونت فرهنگی دوره خود را برای اولین دوره سطح اول (جوانان حقیقت) با عنوان (شهید قاسم سلیمانی) به پایان رساند