صفحة تخست\ كربلاى مقدس

عصائب اهل الحق با برگزاری مراسم بزرگی در کربلای معلی از فرماندهان پیروزی یاد کرد

جنبش عصائب اهل الحق روز جمعه در شهر مقدس کربلا مراسم یادبودی را با حضور معاون دبیرکل این جنبش جناب آقای محمد الطباطبایی، استاندار کربلا، نصیف الحق خطابی وتعدادی از سرکردگان حشد الشعبی و سران طوایف کربلابرگزار کرد.

آقای الطباطبایی گفت: سالگرد شهادت فرماندهان یک مراسم عادی نیست که امروز به یاد داشته باشیم، بلکه حادثه دردناک، وحشیانه و خائنانه غاصب آمریکایی است و بیانگر رویکرد واقعی امام حسین علیه السلام است.