صفحة تخست\ امور فرهنگی

معاونت فرهنگی دومین دوره شهید قاسم سلیمانی را در سلسله دوره های (جوانان حق) افتتاح کرد

معاونت فرهنگی امروز شنبه دومین دوره سردار شهید سردار قاسم سلیمانی را افتتاح کرد.
 
این دوره در مقر بنیاد عهد صادق برای دوره های توسعه برگزار شد که به طور کلی فرزندان جنبش را هدف قرار می دهد.
 
این دوره شامل تعدادی معاون فرهنگی در نجف، دیوانیه، سماوه، بصره و ناصریه بود.