صفحة تخست\

الصكری: اقدام شیخ خزعلی و سید مقتدى صدر طرف سوم را از خود دور می کند و بحران میسان را حل می کند

ابوهادی الصكری، مدیر دفتر جنبش عصائب اهل الحق در میسان، تأكيد کرد که اقدام شیخ خزعلی و سید مقتدى صدر، طرف سوم را از خود دور می کند و بحران استان را حل می کند.

الصكری فاش کرد که دو هیئت با یکدیگر ملاقات کردند تادستور این دو بزرگ یعنی شیخ خزعلی و سید الصدر به آرام کردن و دفع فتنه و پایان دادن به درگیری های قبیله ای موجود را اجرا کنند .

همچنین نشان کرد که بعد از جلسه کمیته های عصائب و جریان صدر سخنرانی برگزار خواهد شد و نتایج این نشست اعلام شود و تاکید کردند که همواره قانون داور همه توافقات خواهد بود .

الصکری نسبت به نتیجه این دیدار و انعکاس آن در حل مشکلات و ایجاد آرامش ابراز خوش بینی کرد و خاطرنشان کرد که مجاهدین آنها از نیروهای امنیتی برای عبور از مرحله حمایت خواهند کرد، وبه همونطنان خبر خوب توافق دو هیئت بر سر بسیاری از نکاتی که به آرامش اوضاع در استان کمک می کند را دادند .