صفحة تخست\ نينوى

حضور هیئتی از فرهیختگان و نخبگان نینوا در دفتر مرکزی فرهیختگان و نخبگان عراق حضور پیدا کردند

هیئتی از فرهیختگان و نخبگان نینوا به ریاست دکتر محمد الحلفی از دفتر مرکزی در بغداد بازدید کردند.

اين هیئت با مدیر دفتر دکتر اكتفاء دیدار کرد و در این بازدید مسائل مربوط به کار در خصوص فرهيختگان نینوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت چرا که با تمام وجود به دنبال ارائه خدماتی است که سطح استان را بالا ببرد.

 در حالی که دکتر تأیید کرد که فرهیختگان و نخبگان نینوا رتبه اول را در سطح عراق در کار وتنظیم دارند و حاضران تأیید کردند که این بخش به کار و فرهنگ سازی جامعه موصلی برای آمدن به جنبش ادامه می دهد.