صفحة تخست\ توییت ها

با تاکید بر انسجام چارچوب...... سعدی خبر مبنی بر اینکه بخشی از چارچوب شیعه به سمت مخالفان رفته است را تکذیب کرد

سعد ساعدی، عضو  دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل حق، خبر مبنی بر اینکه بخشی از چارچوب شیعه به سمت مخالفان رفته است را تکذیب کرد و بر انسجام احزاب آن و پیشرفت آن در جهت تشکیل بزرگترین توده تاکید کرد. .
 
سعدی در توییتی در توییتر نوشت: ما به همگان از انسجام و ثبات چارچوب شیعه در مواضع سیاسی آن با هدف اتحاد بیت شیعه، تشکیل بزرگترین بلوک و توافق بر اساس مبانی دولت‌سازی اطمینان می‌دهیم.

و اخباری که از رفتن بخشی از چارچوب شیعه به سمت مخالفان می گویند صحت ندارد و بخشی از یک سری اوراق به هم زدن و فریب افکار عمومی است .