شیخ خزعلی: بحران آب نیازمند راه اندازی یک طرح کشاورزی یکپارچه برای دستیابی به خودکفایی در محصولات استراتژیک است